+48 663 868 530 biuro@grant.opole.pl

Klauzula obowiązku informacyjnego

RODO w skrócie

Bez powierzenia nam danych osobowych nie możemy realizować obowiązków wynikających z umowy o współpracy.

Przetwarzamy i przechowujemy dane naszych klientów z zachowaniem należytej troski, wyłącznie w okresie objętym umową o współpracy lub na podstawie uzyskanej zgody.

W każdej chwili klient ma prawo i możliwość wglądu w swoje dane oraz ich zmiany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Sp. z o.o. w Opolu

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z świadczeniem usług księgowych.

 

 1. Dane kontaktowe administratora ochrony danych osobowych:
  Grant Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170G, 45-836 Opole, e-mail: biuro@grant.opole.pl.
 2. Przedstawiciel administratora:
  Prezes Zarządu Piotr Namysło, e-mail: piotr.namyslo@grant.opole.pl, tel.: +48 663 868 530.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia odpowiednich działań związanych z świadczeniem usług księgowych.
 4. Podanie danych jest wymagane aby skutecznie prowadzić działania związane z świadczeniem usług księgowych. Nie podanie odpowiednich danych skutkuje brakiem podjęcia działań w prowadzeniu usług księgowych i terminowości składania dokumentów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez zleceniobiorcę w szczególności:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, na podstawie zgody wynikającej z ust. 1 oraz w celu tam wskazanym;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zleceniobiorcy w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących zleceniobiorcy, wypełnienia obowiązku prawnego zleceniobiorcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 7. Wskazuje się następujące kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu zleceniobiorcy):
  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni;
  • firmy windykacyjne;
  • kancelarie prawne;
  • banki;
  • operatorzy pocztowi;
  • przewoźnicy;
  • firmy obsługujące korespondencję;
  • biura informacji gospodarczej;
  • firmy archiwizujące dokumenty;
  • podmioty świadczące usługi techniczne poprzez utrzymywanie systemów informatycznych.
 8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Zleceniobiorca, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez zleceniobiorcę, jego pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz w celu dla jakiego umowa została zawarta.
 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy oraz wyłącznie w takim zakresie jaki niezbędny jest do jej realizacji tylko na zasadach określonych w ustawie oraz RODO.